Φώτιος ο Περόγλους : εψηφισμένος πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά Νεολόγον (1882)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23224
  4. GR-AtACAb10078880
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1909
  7. 32