Άλωσις Κωνσταντινουπόλεως ήγουν πώς επάρθη η πόλις από τους τούρκους : εις απλουστάτην κοινήν ομιλίαν δι'εκείνους όπου δεν γνωρίζουν ούτε την νέαν ελληνικήν...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23140
  4. GR-AtACAb10078682
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: [χ.ό.], 1865
  7. 48