Εφημερίς των κυριών

  1. Εφημερίδα
  2. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
  3. Εφημερίς των κυριών. Εβδομαδιαία συντασσομένη υπό κυριών
  4. Ελληνικά
  5. Εβδομαδιαίο
  6. 08 Μαρτίου 1887
  7. 01 Δεκεμβρίου 1917
    • Εβδομαδιαίο
  8. Δακτυλογραφημένη