ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπουντούλας, Χαρίσιος
  5. 2002
  6. 267-298
    • Μελέτη που αναφέρεται στη συμβολή της φαρμακογενετικής στον τομέα της καρδιολογίας