ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΩΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΖΩΤΟΞΥΕΝΩΣΕΩΝ

ON THE INFLUENCE OF OXALIC SUBOXIDE OF IRON AS AN ANAGOGIC ON NITROGENIC COMPOSITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαζόπουλος Ι
  5. 1931
  6. 495-497
    • A new method of producing nitrohydrocarbons is studied. Concretely, the anagogic influence of the oxalic suboxide of iron on nitrovenzolium in relation to the common iron dust and the common iron dust redekt , is examined.
    • Στη μελέτη αυτή ερευνάται νέα μέθοδος παρασκευής αζωτοϋδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, μελετάται η αναγωγή των αζωτοξυενώσεων σε χαμηλή θερμοκρασία, δοκιμάζοντας την αναγωγική επίδραση του οξαλικού υποξειδίου του σιδήρου επί αζωτοξυβενζολίου, σε σύγκριση με την κοινή σκόνη σιδήρου και με την κοινή σκόνη σιδήρου redukt.