ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΛΑΣΣΗΣ

DETERMINATION OF THE WEIGHT OF BIG LOADS OF MOLASSES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963)
  5. 1931
  6. 460-464
    • The present study is referred to the finding of a method for the determination of the specific weight of molasses. A practical method, based on the principles of Archimedes, is described.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην ανεύρεση μεθόδου προσδιορισμού του ειδικού βάρους της μελάσσας. Περιγράφεται μία πρακτική μέθοδος η οποία στηρίζεται στην αρχή του Αρχιμήδη.