ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

EXCAVATIONS AT THE W. MACEDONIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1931
  6. 318-318
    • The present study is referred to excavations which took place west from Siatista, between Selisti (Eratyra) and Aliakmona, where was found the burnt town. The destruction of the town happened in the winter of 48b.c. during the clashes between Danitio Calvine and Mettel Skipiona.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε ανασκαφές οι οποίες έγιναν δυτικά της Σιάτιστας, μεταξύ Σελίστης (Ερατύρας) και Αλιάκμονα, όπου βρέθηκε καμένη πόλη. Η καταστροφή της πόλης έγινε τον χειμώνα του 48 π.χ., κατά την διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ Δομιτίου Καλβίνου και Μετέλλου Σκιπίωνα.