Η ΕΚΑΤΟΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

THE CENTENNIAL OF THE HIGHEST SCHOOL OF FINE ARTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1943
  6. 257-260
    • The history of modern-greek civilization, has a golden date the November 9th 1843, day when published in the goverment newspaper, the decree of king Othon. : "About the foundation of the Athenioum school of arts". At that time the bases of the school of fine arts were set. That polytechnical school began working under the administration of Freiderikos von Tsedner, who came in Greece together king Othon. At the beginning was quarterea at the number 38 and 40 of Pireos street. Thanks to the general donations of the great benefactors, Sfournaris, Tositsas and Averof acquired the building complex, where the teaching of industrial and fine arts, made there until 1910. Then with the law no ΓΧΙΑ the school of fine arts, acquires self-existence and its own administration, apart from the National Metsovio Polytechnical School.. Finally, the school's teaching stuff (of the period 1863-1943) is mentioned., which was re-organised in 1930 from Konstantinos Dimitriades and was renamed to highest school of fine arts.
    • Η ιστορία του νεοελληνικού πολιτισμού έχει μίαν χρυσήν ημερομηνίαν την 9ην Νοεμβρίου 1843, ημέραν κατά την οποίαν δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το διάταγμα του Όθωνα. : "Περί διοργανισμού του εν Αθήναις σχολείου των τεχνών". Τότε τέθηκαν οι βάσεις του σχολείου καλών τεχνών. Το πολυτεχνικόν εκείνο σχολείον άρχισε να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Φρειδερίκου φον Τσέντνερ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα με τον βασιλέα Όθωνα. Αναφέρεται δε το διδακτικό προσωπικό των καλλιτεχνικών μαθημάτων έως το 1864. Αρχικά εστεγάσθηκε στην οδό Πειραιώς 38 και 40, χάρις δε στις γενναίες δωρεές των μεγάλων εθνικών ευεργετών. Στουρνάρη, Τοσίτσα και Αβέρωφ απέκτησε το σημερινό του κτηριακό συγκρότημα, όπου η διδασκαλία βιομηχανικών και καλών τεχνών γίνεται εκεί μέχρι το 1910 όταν με τον νόμο ΓΧΙΑ το σχολείο καλών τεχνών αποκτά αυτοτέλεια με δική του διεύθυνση. Χωριστά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τέλος, αναφέρεται το διδακτικό προσωπικό της σχολής για την περίοδο 1863-1943 το οποίο αναδιοργανώθηκε το 1930 από τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη και μετονομάσθηκε Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.