ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

HISTORY AND ARCHAEOLOGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milonas George E | Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1980
  6. 369-389
    • Analysis of some concrete examples where a close relation between history and archeology clearly appears. The way where the historical research helps in the interpretation of archeological findings is briefly described.
    • Ανάλυση παραδειγμάτων από τα οποία φαίνεται σαφώς η στενή σχέση μεταξύ ιστορίας και αρχαιολογίας. Συγκεκριμένα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο βοηθά η ιστορική έρευνα στην ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων.