Ο ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ (ΝΟΜΙΜΟΝ) ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΞΟΥ

THE HAND-WRITTEN NOMOCANAN OF MANOUEL MALAXOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Markos G.S. | Μάρκος Γ.Σ. | Canart P.
  5. 1980
  6. 290-303
    • Description of the manuscript of Manuel Malaxos which is a collection of articles about law. Attempts for reparation of the manuscript.
    • Περιγραφή χειρογράφου του νομοκανώνος του Μανουήλ Μαλαξού και προσπάθειες αποκατάστασης του εγγράφου.