Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΙΝΗΣ

KING PHILIP'S POLICY AND ORATORS DIMOSTHENIS AND ESCHINIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1947
  6. 47-70
    • A lively description of the Macedonian development era and spreading from the first king Archelaon until Great Alexander. Parallely, the dispute of the phillemacedonian side and it's rivals that rallied the two great orators, Eschini and Dimostheni, respectively is progressing.
    • Γλαφυρή περιγραφή της εποχής της Μακεδονικής ανάπτυξης και εξάπλωσης από τον πρώτον βασιλιά Αρχέλαου μέχρι τον Μεγάλον Αλέξανδρον. Παράλληλα αναπτύσσεται η διαμάχη της φιλομακεδονικής πτέρυγος και των αντιπάλων της που είχαν συσπυρωθεί γύρω από τους δύο περίφημους ρήτορες Αισχίνη και Δημοσθένη, αντίστοιχα.