ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

THE MAIN FEATURES OF GREEK CODIFICATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1947
  6. 310-333
    • An historic retrospection to the structure and formation of the cival code from the 5th century B.C. (city code) and the "law election" during the Isavros empires in 726 a.c. until today.
    • Ιστορική αναδρομή στη σύνταξη και διαμόρφωση του αστικού κώδικα από τον 5ον π.χ. αιώνα (κώδιξ πόλεως Ρόρτυς) και την "Εκλογή των νόμων" τον 726 μ.χ. επί Ισαύρων αυτοκρατόρων, μέχρι και σήμερα.