ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ

THE RECEPTION OF ACADEMIC M. JOHN TRIKKALINOY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1947
  6. 288-292
    • The reception of new academic, m. J. Trikkalinou. His biography and scientific work.
    • Υποδοχή του νέου ακαδημαϊκού κ. Ι. Τρικκαλινού. Βιογραφικό σημείωμα και επιστημονική δραστηριότητα.