ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

CONCERNING THE RANK OF ARCHIBISHOPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1938
  6. 755-767
    • An analytical description and comments concerning the rank of archibishops. The historical creation of their rank, their rights, their duties, their promises to the church and to people are being studied.
    • Αναλυτική περιγραφή και σχολιασμός του αξιώματος του Μητροπολίτου. Εξετάζεται το ιστορικό δημιουργάς του αξιώματος, τα δικαιώματα και καθήκοντά τους, οι υποχρεώσεις τους προς την εκκλησία και τους λαϊκούς κλπ.