ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΣ

A FOLLOW UP STUDY ON THE GEOLOGICAL FORMATION OF THE ISLAND LEFKAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1938
  6. 293-302
    • The conclusions of the geological study on the mountainous part of Skarou, north of Nidriou are presented.
    • Παρουσιάζονται τα πορίσματα γεωλογικών ερευνών, στο ορεινό κομμάτι του Σκάρου, στα βόρεια του Νιδρίου.