ΤΑ ΜΟΛΥΒΔΙΩΞΙΚΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ

THE COMPLEX IODOLEADATE SALTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1938
  6. 259-269
    • After many experiments, it is established that many organic salts of monobasic acids can form compound additions with the halogens of lead or other salts. The results from the effect of acid salts on iodine lead are presented.
    • Κατόπιν αρκετών πειραμάτων, εξακριβώνεται ότι πολλά οργανικά άλατα μονοβασικών οξέων μπορούν να σχηματίσουν ενώσεις προσθήκης με τα αλογονούχα του μολύβδου ή άλλων αλάτων αυτού. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιδράσεως οξικών αλάτων επί ιωδούχου μολύβδου.