ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΑΝΩ ΚΡΗΤΙΔΙΚΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΗΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗ "ΟΛΩΝΟΥ-ΠΙΝΔΟΥ" ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

DEVELOPMENT OF UPPER CRETACEOUS LIMESTONES FROM A PELAGIC ASPECT IN THE ZONE "OLONOS-PINDOS IN MESSINI" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1938
  6. 131-137
    • The stratigraphic structure and the lithologic composition in Messini are studied and the upper cretaceous in the zone Olonos-Pindos is determined. This zone presents great interest because limestones are joined which contain micro-trematophores such as Clobotruncana, Textularia and Globigerina
    • Μελετάται η στρωματογραφική κατασκευή και λιθολογική σύσταση της Μεσσηνίας και καθορίζεται το άνω κρητιδικό στην ζώνη Ολωνού-Πίνδου. Η ζώνη αυτή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διότι συναντώνται ασβεστόλιθοι που περιέχουν μικροτρηματοφορά όπως globotruncana, textularia και globigerina.