ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΙΔΙΑ ΔΕ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ

CONCERNING THE EPIDEMY OF CLERICS AS WELL AS THAT OF BISHOPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1938
  6. 54-62
    • The reasons that can force a bishop not to attend the episcopacy for a certain time period are announced. Also, cases of bishops are mentionned which for various reasons eg. financial, social, barbaric raids and etc. were forced to leave the episcopacy for a while.
    • Αναφέρονται οι λόγοι δια τους οποίους μπορεί επίσκοπος να απουσιάσει από την επισκοπή του για κάποιο χρονικό διάστημα. Αναφέρονται επίσης περιπτώσεις επισκόπων οι οποίοι κάτω από την πίεση διαφόρων λόγων, π.χ. οικονομικών, κοινωνικών, βαρβαρικών επιδρομών κλπ. αναγκάστηκαν να φύγουν από την επισκοπή τους για κάποιο διάστημα.