Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΪΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

THE ROLE OF ZINC SULFATE ON THE SYSTEMATIC ACTION OF COCAIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Kleissiounis Nikolaos | Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1950
  6. 393-397
    • It is proven that an injection of 0.04 gram. of cocain per kilo has a direct result of epileptoid seizures. These actions are decelerated and reduced in tension with the addition of 0,15 gram. ZnSO4 per kilo.
    • Αποδεικνύεται ότι η ένεση 0.04 γρ. κοκαϊνης κατά κιλό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα επιληπτοειδείς σπασμούς. Οι ενέργειες αυτές επιβραδύνονται και ελαττώνονται σε ένταση, με την προσθήκη 0,15 γρ. Zn SO4 κατά κιλό.