ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

RECEPTION OF THE CYPRIAN EMBASSY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηριάδης Γεώργιος | Μαριδάκης Γεώργιος | Kiprianos, archibishop of Kirinia | Κυπριανός, Μητροπολίτης Κυρηνείας
  5. 1950
  6. 376-380
    • Salutations and addressments between the president of the Athens Academy and the formal Cyprian delegation.
    • Χαιρετισμοί και προσφωνήσεις μεταξύ του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών και της επίσης κυπριακής αντιπροσωπείας.