ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

SPECIAL BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Εμμανουήλ Ε | Σκίπης Σωτήριος
  5. 1950
  6. 32-35
    • M. Galanou's book "The chemistry of foods and goodies" is presented in which it describes from an industrial, qualitative and quantitative point of view, the nutrional values, the carbohydrates, etc. and inserts the general, natural and chemical method of food analysis. Also, studies from : a) S. Sperantza "Orthodontics" and b) Th. Mavrogordatou "Mouth affections" are exposed. Finally, m. K.A. Kabani's book "The history of modern greek literature" is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Γαλανού "Χημεία τροφίμων και ευφραντικών", το οποίο περιγράφει βιοχημικώς, ποιοτικώς και ποσοτικώς τις θρεπτικές ύλες, υδατάνθρακες κλπ. και αναγράφει τις γενικές, φυσικές και χημικές μεθόδους της ανάλυσης και τροφίμων. Επίσης, κατατίθενται οι εργασίες :α) Σ. Σπεράντσα "Ορθοδοντική" και β) Θ. Μαυρογορδάτου "Παθήσεις στόματος". Τέλος, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Α. Καμπάνη "Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας".