ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1948 ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

REPORT FOR THE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1948 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1948
  6. 491-508
    • Account of the proceedings of the Academy of Athens for the year 1948 again in the middle of the tough fight of the nation for its independance and integrity. The Academy expressed thanks to its benefactors and those who set up prizes, because they promote its work.
    • Λογοδοσία για τα πεπραγμένα της Ακαδημίας Αθηνών το έτος 1948 και πάλι εν μέσω σκληρού αγώνα του έθνους για την ανεξαρτησία και ακεραιότητα αυτού. Η Ακαδημία εκφράζει τις ευχαριστίες της στους ευεργέτες και αθλοθέτες αυτής, που προάγουν το έργο της.