ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

CONTRIBUTION TO THE EXPLORATION OF THE TECTONIC STRUCTURE OF THE CALCAREOUS LAYERS OF LYCABETTUS AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1948
  6. 290-292
    • Study, which is referred to the stratigraphic constitution and to the tectonic structure of the area between Parnes and Hymettus as well as to the geological conditions of Lycabettus area. After some relevant researches was ascertained the accurate age of the calcareous masses of Lycabettus as well as other morphological data.
    • Μελετάται η στρωματογραφική σύνθεση και η τεκτονική δομ΄της μεταξύ Πάρνηθας και Υμηττού έκτασης καθώς και οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής του Λυκαβηττού. Μετά από σχετικές έρευνες διαπιστώνεται η ακριβής ηλικία των ασβεστολιθικών όγκων του Λυκαβηττού καθώς και τα άλλα μορφολογικά στοιχεία.