Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

THE EVOLVING COURSE OF LANGUAGE INTO THE CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1983
  6. 369-385
    • The speech is referred to the evolving course of the language in church, which wasn't united and differed in the three great areas where the ancient christian church was actively involved. These areas were : the greek region, where the greek language prevailed, the latin region, where the latin language prevailed and finally the region of eastern nations where various languages prevailed. An analysis was made on the one hand for the "Attica's common greek language" which prevailed from the times of Alexander the Great and after and on the other hand for the popular or modern greek language which appeared in the bosom of chusrch in the 16th century.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στην εξελικτική πορεία της γλώσσας στην εκκλησία, η οποία δεν ήταν ενιαία, και διέφερε εις τας τρείς μεγάλες περιοχές στις οποίες δραστηριοποιήτο η αρχαία χριστιανική εκκλησία. Οι περιοχές αυτές ήταν ο ελληνικός χώρος όπου επικρατούσε η ελληνική γλώσσα, η λατινική περιοχή στην οποία επικρατούσε η λατινική γλώσσα και τέλος η περιοχή των ανατολικών λαών όπου κυριαρχούσαν διάφορες γλώσσες. Έγινε ανάλυση αφενός μεν της "Αττικής-Κοινής" ελληνικής γλώσσας η οποία επικράτησε από την εποχή του Μεγ. Αλεξάνδρου και μετά, αφετέρου δε της Δημώδους ή Νεοελληνικής γλώσσας η οποία εμφανίζεται από τον ΙΣΤ αιώνα στους κόλπους της εκκλησίας μας.