ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THE GENESIS OF THE ERUPTIVE PERALUMINOUS ROCKS IN GREECE AND THEIR VOLCANOLOGICAL SIGNIFICANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1983
  6. 603-631
    • The study is refered to the results of a petrodiemical examination according to the system Sawarizki, of 540 appoximately chemical analysises of volcanic rocks of the plio-quaternary, where was ascertained that the 115 of them are hyperargilic. From these results is concluding that the presence of hyperargilic rocks rich in alkalis(hyperargilic alkaline riolith) at volcanic areas for example Antiparos, Patmos, Kos, Samos, Chios and Lesvos must be considered as the last volcanic demonstration which is followed by after-volcanic activity. On the contrary, the appearance of hyperargilic rocks with tension towards riolith ? means that the magma of the area has started from time ago to lose its explosive capacity.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται, στα αποτελέσματα της πετροχημικής εξέτασης με το σύστημα Sawarizki 540 περίπου χημικών αναλύσεων ηφαιστειακών πετρωμάτων του πλειο-τεταρτογενούς όπου διαπιστώθηκε ότι τα 115 από αυτά είναι υπεραργυλικά. Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι η παρουσία υπεραργιλικών πετρωμάτων πλούσιων σε αλκάλια (υπεραργιλικοί αλκαλικοί ρυόλιθοι), σε περιοχές ηφαιστείων π.χ. Αντίπαρος, Πάτμος, Κώς, Σάμος, Χίος και Μυτιλήνη, πρέπει να θεωρηθεί ως η τελευταία ηφαιστειακή εκδήλωση, την οποία ακολουθεί μεταηφαιστειακή δράση. Αντίθετα, η εμφάνιση υπεραργιλικών δακιτικών πετρωμάτων με τάση προς ρυόλιθο σημαίνει ότι το μάγμα της περιοχής έχει από καιρό αρχίσει να χάνει την εκρηκτική του ικανότητα.