ΠΡΟΚΑΔΙΟΣ ΘΩΡΑΚΟΕΚΤΟΜΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

THORAX SURGERY IN FRONT OF THE HEART IN CASE OF CARDIOPATHY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Lenormant Ch. | Lenormant C.
  5. 1934
  6. 269-279
    • Conclusions on patients they have suffered precordial thoracectomy. Detailed comments of cases where this operation was necessary to be done. In cases of rheumatismal heart desease or in cardiopathy from birth the application of this operation leads many good results.
    • Γενικά συμπεράσματα επι ασθενών που έχουν υποστεί προκάρδιο θωρακοεκτομή. Αναφέρονται λεπτομερώς περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραπάνω επέμβαση είναι απαραίτητο να γίνει. Η επέμβαση αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις ρευματοειδούς καρδιοπάθειας ή σε καρδιοπάθειες εκ γεννετής, στις οποίες έχει πολύ καλά αποτελέσματα.