ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

IMPRESSIONS ON ARTISTIC EXHIBITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1934
  6. 268-269
    • A report about impressions from the Academy's president, Epa. Thomopoulos, which refers to the international artistic exhibition in Venice and the imitation exhibition in Knoso, Cretian art from Emilion Zilieron.
    • ΄Εκθεση εντυπώσεων του προέδρου μέλους της Ακαδημίας Επαμ. Θωμόπουλο οι οποίες αφορούν την διεθνή διετή καλλιτεχνική έκθεση της Βενετίας και την έκθεση αντιγράφων της Κνωσσού κλπ. κρητικής τέχνης του κ. Αιμιλίου Ζυλλιερόν.