ΚΛΙΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

CLINICAL RESEARCHES ON THE CLASSIFICATION OF MENTAL DISEASES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Catsaras Michel | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1934
  6. 239-246
    • In this present announcement, a classification is being made on metal diseases following a clinical research in A) Classification of mental sydromes and B) Classification of mental diseases. There is a need for the classification of mental sydromes to precede because first we must diagnos the type of mental sydrome and after we must discover the mental disease which caused the mental sydrome. For the classification of mental sydromes we take as a basic the projected metal disorder. We lean on 5 facts for the classification of mental diseases : A) The soil, from which it is developed from, B) The pathological anatomy, C) The nervous origin of the psychosis D) The justifiaction and E) The age. Brief charts are given of both classifications and this announcement concludes that both classifications fullfill two major goals, the diagnostic and the therapeutic.
    • Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται ταξινόμηση των ψυχικών παθήσεων ύστερα από κλινικές έρευνες σε : α) ταξινόμηση των ψυχικών συνδρόμων και β) ταξινόμηση των ψυχικών νόσων. Υπάρχει δε ανάγκη να προηγηθεί η ταξινόμηση των ψυχικών συνδρόμων, γιατί πρέπει να διαγνώσουμε πρώτα περί τίνος ψυχιακής συνδρομής πρόκειται και κατόπιν να προβούμε στην διάγνωση ποία είναιη ψυχική νόσος, η οποία προκάλεσε την ψυχική αυτή συνδρομή. Για μεν την ταξινόμηση των ψυχικών συνδρόμων λαμβάνουμε σαν βάσητην εξέχουσα ψυχική διαταραχή. Την δε ταξινόμηση των ψυχικών νόσων ερείδομε επί πέντε στοιχείων α) επί του εδάφους, όπου αναπτύσσονται αυτές, β) επί της παθολογικής ανατομικής, γ) επί της νευρικής προελεύσεως των ψυχώσεων, δ) επί της αιτιολογίας και ε) επί της προκεχωρηκνίας ηλικίας της ζωής. Παρατίθενται συνοπτικοί πίνακες των δύο αυτών ταξινομήσεων και καταλήγει αυτή η ανακοίνωση τονίζοντας ότι οι δύο αυτές ταξινομήσεις εκπληρούν δύο κυρίους σκοπούς, τον διαγνωστικό και τον θεραπευτικό.