ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ

SCIENCE AND TECHNOCRACY FROM A CHRISTIANIC POINT OF VIEW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 446-459
    • It is a speech that concerns the science and the tachnocracy in relation with christianity. The meaning and the aspect of science are given as it is concluded from the results of physical sciences. The science of modern dialogue is described and finally, the science according to the christianised version.
    • Πρόκειται για ομιλία που αφορά την τεχνική και την τεχνοκρατία σε σχέση με τον χριστιανισμό. Δίδεται το νόημα και η όψη της τεχνικής, όπως προκύπτει απ' τα πορίσματα των φυσικών επιστημών περιγράφεται ο περί των τεχνική σύγχρονος διάλογος και τέλος η τεχνική σύμφωνα με την χριστιανική εκδοχή.