ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

CONCERNING THE GEOTECHNIC STATE OF GREEK LAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kiskiras Demetrios | Κισκύρας Δημ Α
  5. 1960
  6. 45-54
    • This study's conclusion is that the area west from the sinking Ionian of western Greece constitutes a sedimentary basin with characteristics of a tight and elongated geosyncline in development. On those geosynclines they will project the future mountains of Mesogiou. The expanse of the future mountains of Greece will be very limited because the whole system is very small compared to the alpine mountanous system.
    • Κύριο συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι ότι η περιοχή δυτικώς των καταβυθίσεων του Ιονίου-Δυτικής Ελλάδος αποτελεί λεκάνη ζηματογενέσεως με χαρακτηριστικά ενός στενού και επιμήκους γεωσυγκλίνου σε εξέλιξη. Εκ του γεωσύγκλινου αυτού θα προβάλουν τα μελλοντικά βουνά της Μεσογείου. Η έκταση των μελλοντικών βουνών της Ελλάδος θα είναι εξαιτίας των μικτών διαστάσεων του γεωσυγκλίνου αρκετά περιορισμένη και πολύ μικρά σε σύγκριση προς το αλπικό ορογενές σύστημα.