ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΦΕΝΤΕΡΜΙΝΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΟΝΙΚΛΟΥ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΡΕΣΕΡΠΙΝΗΣ

THE EFFECT OF EPINEHRINE AND MEPHENTERMINE ON THE ISOLATED RABBIT DUODENUM BEFORE AND AFTER THE ADMINISTRATION OF RESPERIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ. | Kontakis N. | Κοντάκης Νικολ.
  5. 1965
  6. 302-309
    • Studies are being made as to how much the reaction of the isolated duodenum changes after the administration of mephentermine on quinea-pigs, which were administrated with resperin.