ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΙΣΑΑΚΙΟΥ Β΄ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

BISHOP TRANSFERENCE UNDER ISAAK II OF ANGELOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργιάδης Φίλιππος Ν
  5. 1939
  6. 511-530
    • The present announcement deals with the "order "which was issued in 1186 under euperor Isaak II of Angelos (1185-1195) and which permitted the wedding between Caesar John Cantakouzinou and Irene, sister of euperor and 3rd degree relatives. This "order" due it's content did not pass unnoticed, because besides everything else, it permitted the trans reference of bishop ? in Istanbul. The conclusion, of this announcement is that regulators, judging the 1186 "order" illegal, suppresed it's existence within the system. This explains the scarity of the "uniqueness" of this "order".
    • Η παρούσα ανακοίνωσις ασχολείται με την "πρόσταξιν" η οποία εξεδόθη το 1186 επί αυτοκράτορος Ισαακίου Β΄ του Αγγέλου (1185-1195) και η οποία επέτρεπε τον γάμον μεταξύ του Καίσαρος Ιωάννου Καντακουζηνού και της Ειρήνης, αδελφής του αυτοκράτορος και συγγενών ζ΄ βαθμού. Η "πρόσταξις" αυτή, λόγω του περιεχομένου της δεν ηδύνατο να παρέλθει απαρατήρητος, διότι εκτός των άλλων επέτρεπε και την μετάθεση του επισκόπου Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη. Εξ όλης της αναλύσεως εις την ανακοίνωσιν, η κατάληξις είναι, ότι οι κανονολόγοι, θεωρούντες παράνομον την Πρόσταξιν του 1186, αποσιωπούσαν εκ συστήματος την ύπαρξίν της, έτσι δε, εξηγείται και η σπανιότητα των "πρωτοτύπων" της Προστάξεως αυτής.