ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΛΟΥΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΗΓΑΙ

THE PRELUDES OF SALLUSTIUS AND THE GREEK SOURCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kapnoukagias Ch. | Καπνουκάγιας Χ.
  5. 1939
  6. 131-132
    • That historian Sallustius Crispos had greek sources something known. The writter through these articles wants to show that neither Poseidon was a source of Sallustius directly neither was plato but it was ancient Cleanthus Stoical Zinonos of ?
    • ΄Οτι ο Ρωμαίος ιστορικός Σαλλούστιος Κρίσπος έχει ελληνικές πηγές προ οφθαλμών, ομολογείται παρά πάντων. Ο συγγραφεύς δι' ακριβούς αντιβολής των κειμένων θέλει να δείξει, ότι ούτε ο Ποσειδώνιος υπήρξε πηγή του Σαλλουστίου άμεσος ούτε ο Πλάτων, αλλ' ο Πλατωνίξων αρχαίος Στωϊκός Κλεάνθης, ο διάδοχος του Ζήνωνος εις την Στοάν. Εκ τούτου του συγγραφέως και δη εκ του συγγράμματος αυτού "Περί ευβουλίας" ήντλησεν ο Ρωμαίος ιστορικός.