ΕΚ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΚΟΛΧΙΚΟΝ ΤΟ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΟΝ S.S. ΚΑΙ Κ. ΤΟ ΚΟΥΠΑΝΕΙΟΝ GUSS

GREEK TYPES OF COLCHICUM COLCHICUM THE BROAD-LEAFED SS AND COLCHICUM THE CUPANI GUSS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kritikos P. G. | Κρητικός Παν.
  5. 1955
  6. 223-244
    • The self -sown colchicum, the autumnal, along with others of it's kind is being studied. A full botanic description is being made of the kind, it's anatomy, it's drastic components, the included colchine and it's relation to the total of included alkalinity.
    • Μελετάται το αυτοφυόμενο κολχικό το φθινοπωρινό μαζί με όλα τα είδη του. Γίνεται πλήρης βοτανική περιγραφή των ειδών, η ανατομία τους, τα δραστικά τους συστατικά, η ενεχομένη κολχικίνη σ' αυτά και η σχέση της με το σύνολο των ενεχομένων αλκαλοειδών.