ΟΙ ΗΦΑΙΣΤΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΑΣ ΙΙ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΙΤΩΝ

THE VOLCANIC ROCKS OF EASTERN KROMMYONIE II. THE GEOLOGIC POSITION AND THE AGE OF THE VOLCANIC ROCKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπασταματίου Ι Ν
  5. 1937
  6. 104-111
    • A classification of the volcanic rocks that appear in A. krommyonie into 3 groups is being made. Also, the sediments that are covered by the volcanic rocks are examined firstly, for the age determination of the volcanic rocks and secondly, for the geology of the area.
    • Γίνεται κατάταξη των ηφαιστιτών που εμφανίζονται στην Α. Κρομμυωνία σε 3 ομάδες. Επίσης, εξετάζονται κυρίως τα ιζήματα που καλύπτονται απ' τους ηφαιστίτες, αφ' ενός για τον καθορισμό της ηλικίας των ηφαιστιτών, αφ' ετέρου για τη γεωλογία της περιοχής.