Ο ΔΙΑΡΧΙΚΟΣ "ΚΟΣΜΟΣ" ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΝ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑΝ

DUALITY "WORLD" OF MIND AREA FORETELLING OF METAPHYSICAL KNOWLEDGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921-2012)
  5. 1988
  6. 385-402
    • In knowledge, there are characteristics of duality, i.e. existance of conceivable and deceptive things whose connection is oscillated by science and philosophy. Expression of the last, consists the idea of critical effectual-knowledge. Continously, weakness of mind for further seaching results to faith that comes to a logical conclusion under the appropriate intellectual preparation.
    • Στην γνώση υπάρχει ο διαρχικός χαρακτήρας, δηλαδή η ύπαρξη νοουμένων και φαινομένων των οποίων η σύνδεση τελείται δια της επιστήμης και της φιλοσοφίας, της οποίας έκφραση αποτελεί η έννοια της κριτικής πραγματοκρατίας. Στην συνέχεια ο νούς μπροστά στην αδυναμία του να ερευνήσει περισσότερο, καταφεύγει στην πίστη όπου με κατάλληλη νοητική διεργασία μπορεί να καταλήξει σε λογικό συμπέρασμα.