ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

HISTORICAL AND JURIDICAL UNION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1988
  6. 60-82
    • Analysis of the basic problem of the discrimination of sciences which used to occypy the philosophical thought. In this case there is indication of the characteristics, common and different, of the comparison of historical and juridical course.
    • Αναλύεται το θεμελιώδες πρόβλημα της διακάσεως των επιστημών το οποίον απασχολούσε πάντοτε την φιλοσοφική σκέψη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα , κοινά και διαφορετικά , κατά την σύγκριση της γνωστικής πορείας ιστορικού και δικαστικού.