ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1989
  6. 5-10
    • Speech of the past president of the Academy of Athens for the year 1988. Report of activities and prepositions suggestions for the new elected president.
    • Ομιλία του αποχωρούντος προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1988. Απολογισμός δραστηριοτήτων και προτάσεις - εισηγήσεις για τον επόμενο πρόεδρο.