ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

LITERATEURS AND TIME (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Gillet S | Σαράντη Γαλάτεια
  5. 1998
  6. 183-195
    • An analysis of the role of the literateur in time and space. A report about the first greek woman literateur Elisabeth Martinegon (1801-1832) while the agony of the literateur is described in detail about facing time and about his unability to offer equivalent work.
    • Ανάλυση του ρόλου του λογοτέχνη μέσα στο χρόνο και το χώρο . Αναφορά στην πρώτη ελληνίδα λογοτέχνιδα Ελισάβετ Μαρτνέγκου (1801-1832) ενώ περιγράφεται εκτενώς η αγωνία του λογοτέχνη μπροστά στο χρόνο και στην αδυναμία του να προσφέρει ανάλογο έργο .