Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

HUMANITY BEFORE THE THIRD AFTER CHRIST MILLENIUM AND IT'S POSITION IN THE UNIVERSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιώτης Μάρκος
  5. 1997
  6. 392-409
    • Man's place in the universe is being studied, the existence of evil and the ravage of the world. Also, the almost presages of times from Jesus Christ are mentioned as well as the prospect for the future of the universe. Finally, the dept of Christianity is discussed.
    • Μελετάται η θέση του ανθρώπου στο σύμπαν , η ύπαρξη του κακού και η εξ αυτού προϊούσα φθορά του κόσμου . Επίσης αναφέρονται τα περί των εσχάτων καιρών προμηνύματα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού καθώς και η προοπτική για το μέλλον του σύμπαντος . Τέλος γίνεται λόγος για το χρέος των χριστιανών .