ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 1997
  6. 243-252
    • M. Kiriakou Xatzi:ioannou's book " Etymologic dictionary of vernacular Cypriot dialect : History, interpretaction and phonetic of the words with a plece-name annex " is presented in which a report is being made of the cutting off of Cyprus from Byzantine at the end of the 12th century and of the formation of the feudalistic state of the french dynasty of Lousinion.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Κυριάκου Χατζηϊωάννου "Ετυμολογικό Λεξικό της ομιλουμένης Κυπριακής διαλέκτου : Ιστορία , Ερμηνεία και Φωνητική των λέξεων με Τοπωνυμικό παράρτημα" , στο οποίο γίνεται και αναφορά στην αποκοπή της Κύπρου από το Βυζάντιο πρός τα τέλη του 12ου αι. , και στον σχηματισμό του φεουδαρχικού κράτους της γαλλικής δυναστείας των Λουζινιανών .