ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

EFFECT OF AGE ON CARDIOVASCULAR PARAMETERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπουντούλας, Χαρίσιος
  5. 1999
  6. 180-189
    • The purpose of this study is to determine the chronological serie of the disorders that attack the cardiovascular system with aging. The aorta is the first organ that decreases from the consequences of aging with the loss of it's elastic properties.
    • Σκοπός της μελέτης, είναι να καθοριστεί η χρονολογική σειρά των διαταραχών που επέρχονται στο καρδιοαγγειακό σύστημα με την πάροδο της ηλικίας. Η αορτή είναι το πρώτο όργανο που δέχεται τις επιπτώσεις της ηλικίας με την απώλεια των ελαστικών ιδιοτήτων της .