ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ " ΜΗΝΥΟΝΤΕΣ " ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ , ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

THE GRANT OF MOTIVES TO THE "PLAINTIFFS" IN BYZANTINE LAW SUBSISTENCEIN POST - BYZANTINE AND NEW EST LEGISLATIVE ARTICLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 1999
  6. 86-93
    • The granting of motives to accusers for the tracking down of serious crimes or for the protection of financial gain of the state government is not a modern phenomenon. Byzantines had legislated relative motives which did not case with the termination of the Byzantine bat remained as it is altested from dispositions of post - Byzantine and newest legislative articles.
    • Η παροχή κινήτρων στους καταγγέλοντες για την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων ή για την περιφρούρηση οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο . Οι Βυζαντινοί , είχαν νομοθετήσει ανάλογα κίνητρα , τα οποία δεν διεκόπηκαν με την κατάλυση του Βυζαντίου , αλλά συνεχίστηκαν όπως αυτό μαρτυρείται από διατάξεις μεταβυζαντινών και νεοτέρων νομοθετικών κειμένων .