ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

CLIMATOLOGY OF THE SOLAR ERYTHEMAL UV IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μπαλής Δ | Μελέτη Χαρ | Zerefos Ch.S | Mantis H | Μάντης Ομ | Ρεπαπής Χ | Philandras C.M. | Bous A. | Paliatsos Athanasios | Φιλανδρας Κ.Μ.
  5. 1997
  6. 147-171
    • The changes of the solar erythemal UV in Athens have been studied in the speuctrum area 280-320 nm. (UVB) , which reach the Earth's surface for the period from the 13th April 1993 until the 31th December 1995.
    • Μελετήθηκαν για την περιοχή των Αθηνών , οι μεταβολές της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας , στην περιοχή του φάσματος 280 - 320 mm (UVB) που φτάνει στην επιφάνεια της γής , για την περίοδο από 13 Απριλίου 1993 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995.