ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ " ΔΥΝΑΤΩΝ " ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

CRIMES OF THE "POWERFULL" AND MEMBERS OF THE STATE IN BYZANTINE LEGAL DOCUMENTS AND THE CHURCH'S CONTRIBUTION TO THE RESTORATION OF JUSTICE AND THE REPRESSION OF CORRUPTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 1997
  6. 99-122
    • An analytical study in which the efforts of the church to restore the system of administering justice in the Byzantine are described. Characteristic cases are mentionned of powerfull rich men and state members that influence the members of justice administering and the efforts of the church to protect the weak from the arbitrariness of the powerfull.
    • Αναλυτική μελέτη στην οποίαν περιγράφονται οι προσπάθειες της εκκλησίας να εξυγιάνει το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στο Βυζάντιο. Αναφέρονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ισχυρών αρχόντων και οργάνων του δημοσίου που επιρρεάζουν τα όργανα απονομής δικαιοσύνης και οι προσπάθειες της εκκλησίας να προστατεύσει τους αδύνατους από την αυθερεσία των ισχυρών.