ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΚΟΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

AN EXPLICATION FOR THE TERM "ΚΟΙΛΟΣ" AND A RELATIVE PASSAGE FROM LYCOPHRONE THE SCHOLIAST AND OTHER PASSAGES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1949
  6. 256-258
    • The meaning of the term "hollow" is being studied and the explanation that Lycophrone the scholiast gives to that term in various passages.
    • Μελετάται η σημασία του όρου κοίλος και η ερμηνεία που δίνει στον όρο αυτό ο σχολαστής Λυκόφρον σε διάφορα χωρία του.