Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑ ΤΟΛΣΤΟΗ

THE NARRATION OF THE DRAMATIC ESCAPE AND DEATH OF LEO TOLSTOI. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Τάσος
  5. 1999
  6. 81-101
    • A speech on the life of the great heart of imperial Russia, Leo Tolstoi. Especially for the chronicle of his escape, so he could live near God, as he said. Finally, his death 10 days after in a small railway station, when he was 82 years old.
    • Ομιλία για τη ζωή της μεγάλης καρδιάς της αυτοκρατορικής Ρωσίας, του Λέοντα Τολστόη. Ιδιαίτερα δε για το χρονικό της φυγής του, για να ζήσει "κοντά στο Θεό", όπως είπε και τέλος για το θάνατό του δέκα ημέρες αργότερα σε ένα μικρό σιδηροδρομικό σαθμό. Ήταν 82 ετών.