Η ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

THE THERMODYNAMICS OF LIFE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1979
  6. 339-347
    • The issue of thermodynamics is studied toward the direction of biology and especially the thermodynamics of living beings. From this speech, the deterministic aspect is excluded, which has been pointed out and the interpretation of some phenomenons of life are discussed that must be translocated from the field of Physics to Metaphysics. A solution to this issue has been found and both views are presented.
    • Μελετάται το θέμα της θερμοδυναμικής προς την κατεύθυνση τησ βιολογίας και ειδικώτερα η θερμοδυναμική των έμβιων όντων. Από την ομιλία αυτή, εξαιρείται η νττερμινιστική άποψη, η οποία έχει σημειωθεί και συζητειται η ερμηνεία μερικών φαινομένων της ζωής, που πρέπει να μετατεθούν απ' το πεδίο της Φυσικής στη Μεταφυσική. Διέξοδος για το θέμα αυτό έχει ανευρεθεί και παρουσιάζονται και οι δύο απόψεις.