ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Β'

THE SPIRIT OF EUROPE B' (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1979
  6. 110-116
    • The spirituality, the culture as well as the barbaric element of Europe after the 2nd World War is described.
    • Περιγράφεται η πνευματικότητα, η καλλιέργεια αλλά και το βαρβαρικό στοιχείο της Ευρώπης μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο.