ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΙΥ 1979

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ATHENS ACADEMY DURING THE PANEGYRIC MEETING OF THE 25TH MARCH 1979 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1979
  6. 96-97
    • Awards of prizes in publications and activities relevant to the National fights or celebrations and fiests.
    • Απονομή Αριστείου καθώς και βραβείων η μεταλλίων σε έργα ή δημοσιεύματα σχετικά με τους εθνικούς αγώνες ή επετείους